I choose conciously - Erasmus + Project

+48 511 031 913 kontakt@eduexpert.eu

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERAMUS + „I CHOOSE CONSCIOUSLY”

Projekt Erasmus+ „Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery” powoli dobiega końca. Głównym celem projektu było wypracowanie innowacyjnych, interdyscyplinarnych multimedialnych narzędzi w zakresie kompetencji kluczowych i pokazanie ich wykorzystania w obszarze rozwoju zawodowego.

Wszystkie narzędzia zostały przygotowane na ogólnodostępnej, wspólnej, dedykowanej młodzieży szkolnej platformie doradczej www.erasmusproject.pl. Na platformie zgromadzono pakiet narzędzi edukacyjnych adresowanych do młodzieży, które jednocześnie mają zastosowanie dla równoległych grup docelowych (nauczyciele, pedagodzy, Uczniowie, rodzice) .

Zespół ekspertów merytorycznych wypracował koncepcję materiałów multimedialnych wraz z koncepcją platformy doradczej dla młodzieży w obszarze czterech kompetencji kluczowych – ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, nauki czytania i pisania). Pakiet składa się z 6 multimedialnych projektów edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, nauki czytania i pisania) wraz z quizami.

W ramach działań projektowych wypracowano rezultaty o charakterze uniwersalnym. Wszystkie opracowane w trzech językach (polskim, angielskim i włoskim) produkty mogą być użytkowane są stosowane w krajach partnerskich.

Opracowane produkty są użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.

Opis zrealizowanych działań:

Rezultaty projektu:

– opracowanie 6 scenariuszy projektów edukacyjnych w 3 językach partnerstwa z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem poszczególnych umiejętności w zakresie rozwoju zawodowego (ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, nauki czytania i pisania):

  1. Procenty
  2. Bryły
  3. Napisz mnie
  4. Ekologia
  5. Funkcje
  6. Rośliny

– wytworzenia nowoczesnych cyfrowych narzędzi multimedialnych (projekty edukacyjne pokazujące przykładowe zawody z uwzględnieniem kompetencji kluczowych niezbędnych do realizacji tej ścieżki zawodowej tj.: 1.Programista; 2.Event Menager; 3.Inżynier Środowiska; 4. Księgowy; quizy dostępne na platformie doradczej) – dostępne w 3 językach partnerstwa i dostosowane do specyfiki każdego z kraju uczestniczącego w projekcie;

– przygotowanie i uruchomienie platformy doradczej w 3 językach dla młodzieży.

Wpływ projektu nie zakończył się wraz z zamknięciem jego realizacji. Opracowane cyfrowe materiały edukacyjne są dostępne bezterminowo po zakończeniu wdrażania, a więc wpływ jego realizacji będzie widoczny również w przyszłości. Po zakończeniu projektu upowszechnianie obejmuje promocję wyprodukowanych materiałów dydaktycznych i strony www projektu. Również opracowane narzędzia cyfrowe (dostosowane do najnowszych technologicznie rozwiązań użytkowania – dostępność na smartfonie, tablecie) są przedmiotem szerokiego upowszechnienia po zakończeniu wdrażania działań projektowych. Dodatkowo Partnerzy rozwijali będą pomysły na rzecz dalszej współpracy.

Przeprowadzona będzie szczegółowa ocena osiągnięć i wpływu. Utrzymane zostaną kontakty z mediami branżowymi i innymi interesariuszami. Powstałe rezultaty pracy intelektualnej będą stanowiły Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER).

Ponadto planowane jest przekazanie zasobów cyfrowych na europejskie portale edukacyjne, których celem jest upowszechnianie i promowanie wytwarzanych w ramach projektów nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nie zakładamy jakichkolwiek ograniczeń dla korzystania z opracowanych w ramach projektu rezultatów.
Wspólna realizacja projektu zaowocowała wypracowaniem założeń do kolejnych wspólnych przedsięwzięć których działania wpisują się w potrzeby młodych ludzi, tak aby skupiać się będzie na połączeniu tradycyjnej metody edukacyjnej z zaletą cyfrowych narzędzi komunikacji. Te działania pozwolą na kształtowanie kompetencji społecznych i cyfrowych dzięki której będziemy budować solidarne społeczeństwo europejskie. Projekt ten jeżeli uda się uzyskać finansowanie poszerzy ilość rezultatów i narzędzi dla młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *